Założyciel Spółki – Gmina Śrem wniosła na pokrycie kapitału Spółki wkład niepieniężny w postaci składników mienia zakładu budżetowego (zostały one wyszczególnione w akcie założycielskim Spółki).

Kapitał zakładowy Spółki w dniu założenia tj. 30.04.2008r. wynosił 9.805.600,00zł (tj. 196.112 udziałów o wartości 50,00 zł)

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie podjętej przez Zgromadzenie Wspólników uchwały.

Dnia 31.12.2008r. – podwyższenie kapitału o kwotę 150.000 zł.

Kapitał zakładowy Spółki na ostatni dzień 2008r., tj. na 31.12.2008r. wynosił 9.955.600,00zł (tj. 199.112 udziały po 50,00 zł każdy).

marzec 2009 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o wartość nieruchomości mieszczącej się przy ul. Zamenhofa w Śremie, tj. o kwotę 1.137.450,00 zł. Kapitał zakładowy wynosił wtedy 11.093.050,00zł (tj. 221.861 udziałów o wartości 50 zł każdy).

W grudniu 2009r. – podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu finansowego na kwotę 28.000 zł. Łączna wartość udziałów wynosi po podwyższeniu kapitału 11.121.050 zł (tj. 222.421 udziałów o wartości 50zł każdy).

W marcu 2010 r nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu finansowego na kwotę 200.000 zł ( Łącznie kapitał zakładowy wynosi 11.321.050 zł, co stanowi 226.421 udziałów o wartości 50 zł każdy).

W lipcu 2010 roku nastąpiło kolejne podniesienie kappitału zakładowego Spółki. Podniesiono jego wartość poprzez wniesienie srodków trwalych o kwotę 22.753,00 zł do kwoty 11.343.803,00 zł (tj. 226.876 udziałów po 50,00 zł każdy).

We wrześniu 2010 kapitał zakładowy spółki został podniesiony poprzez wniesienie wkładu finansowego o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 11.543.803,00 zł (tj. 230.876 udziałów po 50,00 zł każdy).

29 kwietnia 2011 roku podniesiono kapitał zakładowy poprzez wniesienie wkładu finansowego na kwotę 429.000,00 zł. Łączna wartość kapitału zakładowego 11.972.800,00 zł (tj. 239.456 udziałów po 50,00 zł każdy)

01.07.2011 roku podniesienie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na kwotę 280.000,00 zł do kwoty 12.252.800,00 zl (245.056 udziałów po 50,00 zł każdy).

12.03.2013 roku podniesienie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na kwotę 330.000,00 zł do kwoty 12.582.800,00 zł (251.656 udziałów po 50,00 zł każdy)

Dnia 10.09.2013 r. Gmina Śrem objęła 400 udziałów za kwotę 20.000 zł. Łączna wartość udziałów wynosi 12.602.800zł

Dnia 04.12.2013 r. Gmina Śrem objęła 400 udziałów za kwotę 20.000 zł. Łączna wartość udziałów wynosi 12.622.800 zł.

Na 31.12.2013 r. Gmina Śrem obejmuje w Śremskim Sporcie Sp. z o.o. 252.456 udziałów na łączną kwotę 12.622.800 zł. Wartość jednostkowa udziałów wynosi 50 zł

Dnia 02.02.2015 r. Gmina Śrem objęła 4.800 udziałów za kwotę 240.000 zł. Łączna wartość udziałów wynosi 12.862.800 zł, łączna ilość udziałów 257.256.

100% udziałów w Spółce Śremski Sport należy do Gminy Śrem.

Majątek Spółki obejmuje:
– majątek trwały, na który składają się m.in. nieruchomości gruntowe, budynki i budowle, obiekty inżynieryjne, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz wartości niematerialne i prawne,
– majątek obrotowy, który stanowią: należności i inwestycje krótkoterminowe.