Majątek Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 12.639.220,88zł.

Na majątek podmiotu składają się:

1. Aktywa trwałe w kwocie 11.511.671,30 zł, w tym:

  • grunty własne – 1.335.725,00 zł (w tym prawo wieczystego użytkowania – 0,00 zł),
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 9.416.003,82 zł,
  • urządzenia techniczne i maszyny – 125.550,79 zł,
  • środki transportu – 46.726,00 zł,
  • inne środki trwałe – 325.322,06 zł,
  • środki trwałe w budowie – 228.738,38 zł,

2. Aktywa obrotowe w kwocie 1.161.154,83 zł