Strategia rozwoju Śremskiego Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie stanowi kontynuację działań prowadzonych w minionych latach w zakresie rozwoju sportu i rekreacji na terenie Gminy Śrem.

Cel: działania związane z zapewnieniem warunków dla powszechnego uprawiania aktywności fizycznej na każdym etapie życia mieszkańców Gminy Śrem (dzieciństwo, młodość, życie dorosłe, wiek podeszły). Planowane są działania związane z zapewnianiem niezbędnej infrastruktury, oferty zajęć oraz promocją aktywności fizycznej, która jest prawem i przywilejem każdego człowieka, narzędziem jego prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego.

Działania jakie będą podejmowane przez Spółkę:

  1. Poprzez podejmowane zadania, ofertę i rozwój bazy sportowej, spółka zamierza wpływać na kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja zajęć indywidualnych w ramach nauki pływania, udostępnienie szkołom pływalni oraz sali sportowej w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, współpraca z klubami sportowymi w ramach działalności skierowanej na dzieci i młodzież w wieku szkolnym, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także rodzinne wydarzenia sportowe, to podstawowe metody osiągnięcia celu.
  2. Zapewnianie niezbędnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, jest jednym z podstawowych czynników warunkujących podejmowanie aktywności fizycznej, nie tylko wśród dzieci i młodzieży. Spółka w ramach współpracy ze szkołami udostępnia infrastrukturę sportową na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Infrastruktura sportowa jaką posiada spółka wymaga systematycznego przeprowadzania niezbędnych zabiegów konserwacyjnych, napraw i remontów. Z czasem konieczna będzie wymiana części wyposażenia, szczególnie siłowni, sal fitness, w celu podążania za nowymi trendami.
  3. Zapewnianie ogólnodostępnej oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych. Jednym z podstawowych czynników warunkujących podejmowanie aktywności fizycznej jest także zapewnienie odpowiedniego wsparcia merytorycznego (instruktorskiego, trenerskiego) w przypadku sportów, które tego wymagają. Zapewnienie wystarczającej oferty zajęć pozalekcyjnych, sportów jakie można uprawiać w ramach posiadanych obiektów sportowych, dostępności sal, instruktorów, różnorodność i dogodne godziny pracy obiektu, to konieczne kierunki działania. Dzieci i młodzież oraz osoby w wieku podeszłym zdecydowanie preferują sporty wymagające zorganizowanej formy zajęć gry zespołowe, zajęcia lub treningi z instruktorem. Konieczne jest dostosowanie czasu prowadzenia zajęć do godzin, w jakich osoby te  mogą z nich skorzystać.
  4. Promocja aktywności fizycznej. Promocja oraz ułatwianie godzenia aktywności fizycznej osób dorosłych z nauką oraz życiem zawodowym i osobistym. Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń fizycznych, promowanie podejmowania aktywności fizycznej jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu dla całej rodziny, promowanie podejmowania aktywności fizycznej w grupach o obniżonej aktywności fizycznej.
  5. Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób starszych poprzez aktywność fizyczną. Podejmowana aktywność fizyczna, dostosowana do możliwości seniorów, jest sposobem na zachowanie sprawności fizycznej, a także pozytywnie wpływa na utrzymanie wysokiej sprawności umysłowej. Prócz spowalniania procesów starzenia oraz korzyści zdrowotnych, aktywność fizyczna pozytywnie oddziałuje na aktywność społeczną osób starszych, pozwalając m.in. na pozostawanie samodzielnym i niezależnym. W konsekwencji, utrzymanie dobrego stanu zdrowia staje się kluczowe dla pozostawania na rynku pracy oraz uczestnictwa w życiu społecznym.
  6. Wspieranie aktywności społecznej w obszarze sportu. Do najważniejszych działań w ramach powyższego kierunku należą: promocja inicjatyw i dobrych praktyk w zakresie integracji poprzez sport; współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz integracji poprzez sport grup defaworyzowanych, w tym młodzieży z mniej uprzywilejowanych środowisk, imigrantów, mniejszości etnicznych czy seksualnych; promocja oraz zapewnienie warunków dla zwiększonego uczestnictwa w aktywności fizycznej osób ubogich i wykluczonych społecznie.

 

Ponadto, Spółka Śremski Sport w ramach swojej działalności będzie wspierać dążenie Gminy Śrem do realizacji celów, jakie określone zostały w Załączniku do Uchwały Nr 317/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Strategia Rozwoju Gminy Śrem na lata 2013-2020.

„Cel strategiczny nr 4 Rozwijać się i przyjemnie spędzać wolny czas…

Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi, itp.) z pewnością jest nadal najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz Gminy. Z drugiej strony obecnie równie istotna stała się dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak oświata, kultura, sport i rekreacja. Mimo wielu pozytywnych zmian w ostatnich kilku latach i przeznaczania znacznych kwot z budżetu Gminy na rozwój usług społecznych (szczególnie oświatowych), wyniki przeprowadzonych analiz i dyskusji wskazują na to, że społeczność lokalna oczekuje dalszego poszerzenia zakresu i poprawy poziomu świadczenia tej grupy usług. Dotyczą one w pierwszej kolejności poprawy bazy oświaty przedszkolnej, poprawy warunków nauczania w szkołach, zwiększenia nakładów na infrastrukturę sportową, rekreacyjną i turystyczną.”

Program 12. „Sport i rekreacja”

Zmiany polityczno-społeczne, zainicjowane w naszym kraju kilkanaście lat temu stworzyły możliwość swobodnego podróżowania, a co za tym idzie, zaobserwowania standardów życia w bardziej rozwiniętych krajach. Uwidoczniło to społeczeństwu polskiemu również niedobory w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i tym samym wygenerowało potrzeby, aby taką nowoczesną infrastrukturę posiadać. Jednym z oczekiwań społeczności lokalnej kierowanych pod adresem władz samorządowych jest więc dobra dostępność do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Oprócz sal gimnastycznych i boisk szkolnych chodzi tutaj również o obiekty ogólnodostępne. W ramach niniejszego programu planowana jest przede wszystkim modernizacja stadionu przy ul. Poznańskiej, a także wiele nieco mniejszych zadań. Charakterystyka projektów

12.1. Rozwój bazy infrastruktury sportowej Rozwój aktywności sportowej społeczeństwa wymaga zapewnienia dostępności do bazy o dobrym standardzie. Konieczność budowy obiektów sportowych nie podlega dyskusji mimo wysokich kosztów tego typu przedsięwzięć. Na najbliższe lata zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego w Pyszącej oraz modernizację stadionu miejskiego w Śremie. Jednym z głównych problemów gminy Śrem w zakresie obiektów sportowych jest bowiem brak boiska lekkoatletycznego z tartanową bieżnią i skoczniami. Kolejny etap modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Poznańskiej 15 ma zaspokoić potrzeby w tym zakresie, a także poprawić infrastrukturę stadionu, między innymi przez nowe trybuny

12.2. Rozwój bazy infrastruktury rekreacyjnej Wyniki badania opinii mieszkańców gminy Śrem (ankiety i wywiady), wykazały, że niewątpliwym atutem Miasta i Gminy są duże możliwości aktywnego wypoczynku. Z drugiej strony stwierdzono, że mimo znacznego potencjału, baza rekreacyjna jest jeszcze zbyt skromna. W ramach niniejszego projektu zaplanowano więc przede wszystkim lepsze zagospodarowanie terenów przy Jeziorze Grzymisławskim (pawilon gastronomiczny, pomost, pomieszczenie socjalne dla ratowników, przebieralnia i węzeł sanitarny, boiska sportowe). Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Gminy ma polegać również na budowie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych oraz innych obiektów (np. park linowy, skatepark, place zabaw, zewnętrzne siłowanie, itp.) Celem projektu jest zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy.

12.3. Wysoka jakość oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych Realizacja zadań w niniejszym projekcie ma propagować zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek, umożliwić współzawodnictwo w sportowej rywalizacji połączonej z rekreacją i zabawą, wychowywać dzieci i młodzież poprzez sport. Zadania te mają polegać przede wszystkim na: wdrażaniu systemu klas z poszerzonym programem nauczania z wychowania fizycznego (klasy sportowe) w SP i gimnazjach oraz organizacji życia sportowego w okresach wolnych od nauki, organizacji imprez rekreacyjnosportowych dla osób starszych i niepełnosprawnych, promocji aktywnej turystyki wśród młodzieży i dorosłych oraz organizacji w Śremie imprez sportowych o randze wojewódzkiej i krajowej.”