Organami Śremski Sport Spółka z o.o. są:

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki, który realizuje uprawnienia właścicielskie. Właścicielem wszystkich udziałów spółki Śremski Sport jest Gmina Śrem. Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcę oraz sekretarza.

Rada Nadzorcza Śremskiego Sportu:
Przewodniczący – dr Bartosz Edwarczyk
Zastępca Przewodniczącego – mgr Robert Mielcarek
Sekretarz Rady – mgr Katarzyna Tomczyk

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd powołany jest przez Zgromadzenie Wspólników na okres 4 lat.
Spółkę reprezentuje Zarząd jednoosobowy – Prezes Zarządu mgr Daniel Cicharski.